W lutym 1997 roku siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej (GBP) została przeniesiona z Przylepu do Zawady. Od tamtej pory aż do 2007 roku funkcjonowała jako jednostka budżetowa Gminy Zielona Góra. Uchwałą Rady Gminy z dnia 31.10.2007 r. została przekształcona w samorządową instytucję kultury, z mocą od 01.01.2008 r. Dnia 01.01.2008 r. na stanowisko dyrektora została powołana

pani mgr Elżbieta Januszewska.

Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Zawadzie od dnia 02.01.2008 r. do 31.12.2014r.  była wpisana do gminnego rejestru instytucji kultury pod numerem 1/I/2008.

Uchwała Rady Gminy Zielona Góra.pdf

Uchwała Rady Gminy w sprawie utworzenia GBP.pdf

Struktura organizacyjna biblioteki.pdf

Z dniem 1 stycznia 2015r. w wyniku połączenia Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra uchwałą nr X.44.2015 Pełniącego funkcję Rady Miasta Zielona Góra z dnia 25 lutego 2015r.

nadano Bibliotece nazwę "Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze", a tym samym nowy statut.

Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze jest z dniem 1 stycznia 2015r. samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Miasto Zielona Góra i którą wpisano

do rejestru instytucji kultury pod numerem 3.

 Statut biblioteki

Misja i cele Biblioteki:

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa. Uczestniczy także w upowszechnianiu wiedzy i kultury poprzez: gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochronę materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu; obsługę użytkowników, którym udostępnia własne zbiory; prowadzenie działalności dokumentacyjnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej; udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie ich na zewnątrz, a także prowadzenie wypożyczalni międzybibliotecznej; organizowanie i prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem, służących popularyzacji czytelnictwa, a także upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy.

W  Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze od 2006 r., przy współudziale ówczesnego Urzędu Gminy Zielona Góra, z powodzeniem działa Klub Seniora „Promyki”, w skład którego wchodzi obecnie 50 osób. Współpracują oni z Klubem Seniora w Neuzelle i Neuhausen nad Sprewą (Spree) w Niemczech. Razem uczestniczą w rozmaitych polsko-niemieckich projektach i zadaniach transgranicznych. Kluby Seniora istnieją także przy Bibliotece w Przylepie oraz przy Bibliotece w Łężycy. Lista Klubu Seniora jest otwarta, więc zapraszamy wszystkich chętnych. Spotkania Klubów odbywają się raz w miesiącu.

Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze współpracuje ponadto z Radami Sołeckimi, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Kołami Gospodyń Wiejskich, organizacjami pozarządowymi (np. stowarzyszeniami), szkołami i przedszkolami.

We wszystkich bibliotekach dostęp do Internetu jest bezpłatny.

Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze od początku swojego istnienia uczestniczy w wielu projektach i programach rozwojowych, m.in:

  • Biblioteka Plus – wieloletni program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Instytut Książki;
  • Program Rozwoju Bibliotek – przedsięwzięcie ogólnopolskie prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, mające na celu wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i w małych miastach. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń, wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek. Wszystkie nasze biblioteki otrzymały m.in. aparaty fotograficzne;
  • Program „Równać szanse” – ogólnopolskie i regionalne konkursy grantowe dające szanse na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast. Program finansowany jest przez Polsko-Amerykańcją Fundację Wolności na rzecz dzieci i młodzieży;
  • Ikonka – program realizowany był przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Polegał na uruchomieniu czytelni internetowych w bibliotekach. GBP otrzymała w ramach tego programu 6 komputerów (po 3 w bibliotekach w Zawadzie i Raculi);
  • Akademia Orange dla bibliotek – program realizowany przez Telekomunikację Polską S.A., PTK Centertel sp. z o.o oraz Fundację Orange. Celem programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi;
  • Wioska Internetowa – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym założeniem projektu było wsparcie wiejskich społeczności lokalnych poprzez zwiększanie dostępu do edukacji oraz promowanie na terenach wiejskich idei kształcenia przez całe życie. Z usług uruchomionych Centrów Kształcenia może korzystać każda osoba zamieszkująca teren wiejski, zainteresowana uzupełnianiem i poszerzaniem swojej wiedzy, podnoszeniem swoich kompetencji czy zdobywaniem nowych kwalifikacji. W GBP projekt ten został zrealizowany w bibliotece w Przylepie (10 komputerów wraz z kompletnym sprzętem multimedialnym i dostępem do Internetu).

 

W 2010 r. wzięliśmy udział w 14. Targach Książki, które odbyły się w dniach 4-7 listopada w Krakowie.

W 2012 , 2013 i 2014r.  wzięliśmy udział w Poznańskich Spotkaniach Targowych – Książka dla Dzieci i Młodzieży.

W maju 2015 r. gościliśmy na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, które odbyły się na Stadionie Narodowym.